ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం - భాషా, సాంస్కృతిక శాఖ

(ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సృజనాత్మకత మరియు సంస్కృతి సమితి)


Upcoming Events

Godavari Pushkaralu

Godavari Maha Pushkaram (Great Worship of the Godavari River) was a Hindu festival held from 14 July to 25 July 2015. This festival occurs once every 144 years, corresponding to the 12th recurrence of the 12-year Godavari Pushkaram cycle. The festival starts from the Ashadha (June/July) month on the Chaturdashi day (thithi) (14th day), when planet ...

Krishna Pushkaralu

Krishna Pushkaralu is a festival of River Krishna, which normally occurs once in every 12 years and is celebrated with much glory. The Pushkaram is observed for a period of 12 days from the time of entry of Jupiter into Virgo (Kanya rasi). The festival is "theoretically" observed throughout the twelve months that the planet remains in that sign, bu...